خدمات شرکت به شرح زیر می‌باشد:

فروش محصولات دریایی
تحقیق و توسعه در زمینه
کشت و پرورش گیاهان