– طراحی و اجرای پروژه های مرتبط با زیست فناوری در حوزه گیاهان دارویی و طب دریا و فرآورده های دریایی
– انتقال دانش فنی با برگزاری کارگاههای تخصصی در داخل و خارج کشور
– تولید و عرضه انواع نهاده های گیاهی تولید شده به روش کشت بافت
– شرکت در جشنواره های داخلی و خارجی مرتبط
– همکاری با نهادهای دولتی و غیر دولتی در عرصه های مختلف زیست فناوری دریایی و منابع طبیعی
– ایجاد ظرفیت و فرصت برای فرآوری و عرضه محصولات واحدهای کوچک در سطح داخلی و خارجی