– شرکت در جشنواره های مختلف خارجی و داخلی
– انتخاب شده به عنوان تعاونی دانش بنیان برتر در دوسال متوالی 1395 و 1396 در استان هرمزگان
– طراحی و ثبت اختراع در حوزه های مرتبط
– نوآوری در زمینه درمان سنگ های کلیوی
– انتشار کتاب در زمینه های گیاهان دارویی و …