فروش محصولات دریایی

تحقیق و توسعه در زمینه آبزیان

آموزش دوره‌های تخصصی

برگزاری همایش و سمینار

طراحی و اجرای سیستم های کشت بافت گیاهی،

گیاهان دارویی و نهاده های مرتبط